Medlemmar: 5990 st.
Visa menyn

Du kan rädda liv. –Behandlingsplan för Stokepatienter.

Davidsson och Mannen
tor 26 apr 2012 kl 07:19

I hemmet, på jobbet eller någon stans däremellan. Stoke slår ofta till helt oväntat och att få vård snabbt är livsviktigt. Allt som krävs för att rädda liv är att du känner till symptomen och ringer 112, i England även 999, i tid. Vi skall idag ta en titt på den tidiga Stokediagnostiseringen som utgår ifrån den så kallade AKUT-modellen, och därefter se över rekommenderade riktlinjer för eventuell Stokebehandling under helgen.

Upptäck Stoke i tid

A: Ansikte: Är personens ansikte förvridet i smärta kan han/hon ha drabbats av en eller flera Stoke-spelare. Troligtvis har personen drabbats tämligen hastigt och, inte sällan utan förvarning, stött på något rödvitrandigt som i hög fart och med onda avsikter sammanslagit med en eller flera aktuella kroppsdelar. Denna, i det förvridna ansiktet uppvisade, smärtan skall ej sammanblandas med den just nu nästan epidemiska utbredningen av smärtsimulering och Münchhausens syndrom.

Aktuell smärta kan också gå att härleda till de ofta förekommande nacksvårigheter som forskare kommit fram till vara en direkt följd av multipla långbollar, så kallade möschare, vilka är signifikant just för Stoke. Avfyrare av dessa luftpastejer kan i princip vara vem som helst, vilket ofta försvårar diagnossättningsprocessen, medan nedslagsplats i regel är i snar närhet till avsedd mottagare som går under namnet Peter Crouch. Crouch lär i sig vara tämligen ofarligt, men företeelsen kan bringa såväl förslitnings- som utmatnings- och uttråkningssymptom. Bär mottagaren istället betäckningen Kenwyne Jones, riskeras även en markant ökning av målvaktsutsatthet, att läggas till tidigare kända Stoke-symptom.

AKUT med textK: Kroppsdel arm/ben: Vårt egna, en gång i tiden ansedda storlöfte, Aaron Ramsey drabbades i februari 2010 av en arketypisk Ryan Shawcross, vilken genererade i dubbla frakturer på höger underben. Ramsey är bara ett av många exempel där olika kroppsdelar, oftast olika delar av underben, partiellt eller totalt avskiljs från resterande kropp, just i mötet med en Shawcross eller annan Stoke.

Då tydliga symptom ofta går att skönja upp till tre till fyra år efter datumet för förolyckandet, bör konsekvenserna för den drabbades framtida spelarkarriär, inte underskattas. Även om själva avskiljandet är operativt åtgärdat bär den drabbade inte sällan på djupt liggande ärrvävnad av själslig art, vilken lätt kan visa sig i en högre grad av bakåt- och sidledspassningar, allmän rädsla för närkampsspel och ett avsevärt lägre bolltempo.

Andra förekommande kroppsliga symptom kan vara ovanlig och svår huvudvärk, dimsyn eller synförlust på ett eller båda ögonen, samt oförklarlig yrsel, ostadighet eller fall.

U: Uttal: Att bärande av huvudbonader förstärker de positiva dragen hos åldrande män, är i många kretsar en allmänt vedertagen sanning. Således luras vi lätt att tro att den person som ser småtrevlig ut i aktuell huvudbonad, per automatik också är det. Detta är helt fel och denna misstolkning medför ofta en markant ökad risk för visuell bortkollring av utstött auditiv stimuli.

För det är av absolut vikt att behålla fokus på upplevd auditiv respons och koncentrerat lyssna till aktuellt uttal. Är uttalet markant avvikande, osammanhängande grötigt och/eller kryddat med svordomar, personangrepp och högfrekventa uttryck för en vi-mot-världen-känsla, bör du omedelbart slå larm. Det kan nämligen vara så att du redan har, eller är på väg att drabbas av en så kallad Tony Pulis.

Denna elakartade åkomma anses härstamma från den walesiska hamnstaden Newport och ses av mången kompetens vara ett av de mest aggressiva och harmfulla symptomen på Stoke. Bland annat på grund av sin förmåga att det, i det visuellt tungt vägande Läge Mute, lätt misstolkas som just motsatsen.

T: Tid: Varje sekund räknas, så tveka aldrig, utan ring och kontakta vårdgivare skyndsamt. I den reaktiva fasen anses förloppets tidsutsträckning vara av avgörande betydelse. Forskningsrapporter har visat att Rory Delap i genomsnitt slår 16 lyckade passningar per match men kastar 27 inkast under samma tid, samt att han spenderar 59.3 % av sin tid i bollkontakts utanför spelplanen, istället för på densamma.

Medicinsk kompetens har länge känt till det frekventa missbrukandet av tillgängliga hjälpmedel, inte bara av funktionsundertröjor och snustorra handdukar utan även av, i maskopi stående, bollkallar. Dessa bollkallar får enligt ovan nämnda forskningsresultat kontinuerliga instruktioner om att förhala och dra ut på den process av bolleverans de är satta att påskynda. Detta inte bara för att torkan mellan bollens yta och Delapens kasthänder skall kunna maximeras, utan också för att Stokes personella förflyttningar till aktuella mottagningszoner, skall kunna genomföras i så stor utsträckning som möjligt. Dessa företeelser kostar avgörande tid och tidsaspekten är därför på många sätt en av de mest avgörande faktorerna.

Behandling och medicinering: Botemedel är inte bara det handlingskraftiga och snabba agerandet under den reaktiva fasen, utan framför allt det preventiva arbetet, där enorma vinster går att göra. Långtgående studier har visat att ständig och omfattande rörelse är en absolut förutsättning, med boll såväl som utan. Detta då de flesta Stoke är att anse som tämligen stationära och endimensionella, varför deras kognitiva resurser snabbt isoleras för att stå tillbaka för den starkare och mer påtagliga aggressionsdriften. Den ständiga rörelsen, med och utan boll, blir således inte bara ett profylaktiskt redskap utan har även en bromsningsmedicinsk effekt.

Till detta höga tempo skall också en diger mängd dynamiska inslag läggas. Du skall absolut inte invaggas att följa det av Stoke dikterade tempot, utan till varje pris väna om ditt egna och därmed behålla kontrollen över skeendenas förfarande. Ytterligare preventivt remedie fins i det interpersonella, såväl som intrapsykiska, intalandet att vi är kapabla att hålla Stoke stången och således inte tillhör någon egentlig målgrupp för Stokeangrepp. Att vi inte bara har den mentala styrka som Dr Wenger brukar tala om, utan även innehar evidensbaserad förmåga att med egna resurser stå emot angrepp och med mindfulness behålla ett adekvat beteende. 

Picture 211 färdig

Socialstyrelsen avråder från att besöka kända och väl dokumenterade smittkällor.

Preparat som bör ordineras är följande: Långtidsverkande depåmediciner såsom Szczesny, Sagna, Koscielny, Vermaelen och Gibbs. Centralstimulerande medel i form av Song, Rosicky, Benayoun, samt mer instanta lösningar som exempelvis AOC, RvP och valfri mängd Gervinho. Vid akuta smärtor eller objektivt upplevda behov kan en väl nedkyld Park ge viss lindring, men även snabbverkande Santos erbjudas patienten. Det senare bör ske under säkerställt överseende av legitimerad vårdgivare och vid fastslaget behov av så kallat uppåttjack. Till detta måste alltid det mekatroniska förhållningssättet erbjudas patienten, men även den ortodoxa så kallade Tipsextrafyllan har visat ge goda resultat, främst för patients sociala nätverk och medlevare.

Konklusion: Så fort någon i din närhet, både i den av andra legitimerade och i din upplevda, visar symtom på att ha drabbats av Stoke, ring 112/999. Du kan göra skillnad. Du kan rädda liv.

Up You Gunners!

Artwork: D&M.